- អាស័យដ្ធាន:

#737, Monivong corner of Mao Tse Tong Blvd., Sangkat Beoung Trabek, Khan Chamkarmon, PhnomPenh, Kingdom of Cambodia.

- ទូរស័ព្ទ :

+855-11-98-5555 +855-12-98-5555 +855-16-98-5555

- ផ្សេងៗ:

HAKSRUN1-SERVICE CENTER No. 322, Confederation de la Russie, Sangkat Kakab, Khan Dangkor, Phnom Penh,Cambodia. *Note: Opposite The Ministry of Commerce.

Contact Us

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2013 BLACK

$73,000

Send Inquiry

Vehicle Summary

Availability Yes

Mileage

Year of Manufacture 2013

Dealer haksrun1

Vehicle Detail

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2013 BLACK

Engine 2.7L
Transmission 7-Speed Auto/Manual Transmission
Driver Train 4 Wheel Drive
Seating Capacity 7-Seat
Wheel 17″ 6-Spoke
Fuel Type Gasoline

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Makes: Toyota.

Related Vehicles

Comments are closed.

Send To Friend

Send Inquiry